Microsoft SQL Server Compact SP2 ENU 4.0.8876.1

Microsoft SQL Server Compact SP2 ENU 4.0.8876.1

® 2006 Microsoft Corporation – 5,3MB – Shareware –
ra khỏi 5 phiếu
4 Stars User Rating

Tổng quan

Microsoft SQL Server Compact SP2 ENU là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi ® 2006 Microsoft Corporation.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 10.619 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Microsoft SQL Server Compact SP2 ENU là 4.0.8876.1, phát hành vào ngày 31/12/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 13/02/2010.

Microsoft SQL Server Compact SP2 ENU đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 5,3MB.

Người sử dụng của Microsoft SQL Server Compact SP2 ENU đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Microsoft SQL Server Compact SP2 ENU!

Cài đặt

người sử dụng 10.619 UpdateStar có Microsoft SQL Server Compact SP2 ENU cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
® 2006 Microsoft Corporation
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản